کمترین: 
1898500
بیشترین: 
1904500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1902500
زمان: 
2/5 16:00
قیمت آبشده جهانی امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1902500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":1901500},{"date":"1398/02/05 13:00","price":1904500},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1902500},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1898500},{"date":"1398/02/05 16:00","price":1902500}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398