کمترین: 
1899000
بیشترین: 
1905000
قیمت تقلبی: 
1903000
زمان: 
2/5 16:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1903000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":1902000},{"date":"1398/02/05 13:00","price":1905000},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1903000},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1899000},{"date":"1398/02/05 16:00","price":1903000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398