کمترین: 
1898000
بیشترین: 
1904000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1902000
زمان: 
2/5 16:00
قیمت آبشده نقدی امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1902000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":1901000},{"date":"1398/02/05 13:00","price":1904000},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1902000},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1898000},{"date":"1398/02/05 16:00","price":1902000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398