کمترین: 
2165350
بیشترین: 
2174620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2166670
زمان: 
2/5 16:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2166670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":2174620},{"date":"1398/02/05 13:00","price":2172860},{"date":"1398/02/05 14:00","price":2165350},{"date":"1398/02/05 15:00","price":2169320},{"date":"1398/02/05 16:00","price":2166670}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398