کمترین: 
1869300
بیشترین: 
1881600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1873000
زمان: 
2/5 16:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1873000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":1881600},{"date":"1398/02/05 13:00","price":1880000},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1869300},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1876400},{"date":"1398/02/05 16:00","price":1873000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398