کمترین: 
18074
بیشترین: 
18207
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18074
زمان: 
2/5 16:00
قیمت پوند امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 18074 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":18207},{"date":"1398/02/05 13:00","price":18206},{"date":"1398/02/05 14:00","price":18082},{"date":"1398/02/05 15:00","price":18097},{"date":"1398/02/05 16:00","price":18074}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398