کمترین: 
26.95
بیشترین: 
27.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27.28
زمان: 
2/5 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 27.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 11:08","price":27.37},{"date":"1398/02/05 11:32","price":27.35},{"date":"1398/02/05 12:08","price":27.44},{"date":"1398/02/05 12:32","price":27.36},{"date":"1398/02/05 13:08","price":27.47},{"date":"1398/02/05 13:32","price":27.48},{"date":"1398/02/05 14:08","price":27.57},{"date":"1398/02/05 14:32","price":27.48},{"date":"1398/02/05 15:08","price":27.52},{"date":"1398/02/05 15:32","price":27.28},{"date":"1398/02/05 16:08","price":27.18},{"date":"1398/02/05 17:08","price":27.07},{"date":"1398/02/05 17:32","price":27.1},{"date":"1398/02/05 18:08","price":27.23},{"date":"1398/02/05 18:32","price":27.12},{"date":"1398/02/05 19:08","price":27.17},{"date":"1398/02/05 19:32","price":26.95},{"date":"1398/02/05 20:08","price":27.09},{"date":"1398/02/05 20:32","price":27.29},{"date":"1398/02/05 21:08","price":27.28}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398