کمترین: 
13802.6
بیشترین: 
13802.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13802.6
زمان: 
2/5 10:00
قیمت دینار کویت امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 13802.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":13802.6}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400