کمترین: 
3749.8
بیشترین: 
3749.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3749.8
زمان: 
2/5 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 3749.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":3749.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400