کمترین: 
4686.1
بیشترین: 
4686.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4686.1
زمان: 
2/5 10:00
قیمت یورو امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 4686.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":4686.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399