کمترین: 
2.484
بیشترین: 
2.554
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.539
زمان: 
2/5 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2.539 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 00:32","price":2.499},{"date":"1398/02/05 01:08","price":2.505},{"date":"1398/02/05 01:32","price":2.507},{"date":"1398/02/05 02:08","price":2.508},{"date":"1398/02/05 03:08","price":2.507},{"date":"1398/02/05 03:32","price":2.508},{"date":"1398/02/05 04:08","price":2.506},{"date":"1398/02/05 04:32","price":2.507},{"date":"1398/02/05 05:32","price":2.502},{"date":"1398/02/05 06:08","price":2.501},{"date":"1398/02/05 06:32","price":2.505},{"date":"1398/02/05 07:08","price":2.506},{"date":"1398/02/05 08:08","price":2.507},{"date":"1398/02/05 08:32","price":2.506},{"date":"1398/02/05 09:08","price":2.503},{"date":"1398/02/05 09:32","price":2.505},{"date":"1398/02/05 11:08","price":2.503},{"date":"1398/02/05 11:32","price":2.502},{"date":"1398/02/05 13:08","price":2.503},{"date":"1398/02/05 13:32","price":2.506},{"date":"1398/02/05 14:32","price":2.507},{"date":"1398/02/05 15:08","price":2.51},{"date":"1398/02/05 16:08","price":2.508},{"date":"1398/02/05 17:08","price":2.498},{"date":"1398/02/05 17:32","price":2.511},{"date":"1398/02/05 18:08","price":2.503},{"date":"1398/02/05 18:32","price":2.484},{"date":"1398/02/05 19:08","price":2.487},{"date":"1398/02/05 19:32","price":2.519},{"date":"1398/02/05 20:08","price":2.53},{"date":"1398/02/05 20:32","price":2.537},{"date":"1398/02/05 21:08","price":2.538},{"date":"1398/02/05 21:32","price":2.545},{"date":"1398/02/05 22:08","price":2.553},{"date":"1398/02/05 22:32","price":2.554},{"date":"1398/02/05 23:08","price":2.539}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398