کمترین: 
2.1245
بیشترین: 
2.1535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1297
زمان: 
2/5 23:32
قیمت بنزین امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2.1297 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 00:08","price":2.1273},{"date":"1398/02/05 00:32","price":2.1275},{"date":"1398/02/05 01:08","price":2.128},{"date":"1398/02/05 01:32","price":2.1285},{"date":"1398/02/05 03:08","price":2.1305},{"date":"1398/02/05 03:32","price":2.1295},{"date":"1398/02/05 04:32","price":2.1305},{"date":"1398/02/05 05:08","price":2.1245},{"date":"1398/02/05 05:32","price":2.126},{"date":"1398/02/05 06:08","price":2.1245},{"date":"1398/02/05 06:32","price":2.1255},{"date":"1398/02/05 07:08","price":2.128},{"date":"1398/02/05 07:32","price":2.1295},{"date":"1398/02/05 08:08","price":2.1325},{"date":"1398/02/05 08:32","price":2.1335},{"date":"1398/02/05 09:08","price":2.1352},{"date":"1398/02/05 09:32","price":2.1338},{"date":"1398/02/05 10:08","price":2.1345},{"date":"1398/02/05 10:32","price":2.1377},{"date":"1398/02/05 11:08","price":2.1375},{"date":"1398/02/05 11:32","price":2.1385},{"date":"1398/02/05 12:32","price":2.1445},{"date":"1398/02/05 13:08","price":2.148},{"date":"1398/02/05 13:32","price":2.1465},{"date":"1398/02/05 14:08","price":2.1476},{"date":"1398/02/05 14:32","price":2.1505},{"date":"1398/02/05 15:08","price":2.1525},{"date":"1398/02/05 15:32","price":2.1521},{"date":"1398/02/05 16:08","price":2.1513},{"date":"1398/02/05 16:32","price":2.1526},{"date":"1398/02/05 17:08","price":2.1491},{"date":"1398/02/05 17:32","price":2.148},{"date":"1398/02/05 18:08","price":2.1436},{"date":"1398/02/05 18:32","price":2.1495},{"date":"1398/02/05 19:08","price":2.1508},{"date":"1398/02/05 19:32","price":2.1525},{"date":"1398/02/05 20:08","price":2.1521},{"date":"1398/02/05 20:32","price":2.1465},{"date":"1398/02/05 21:08","price":2.1403},{"date":"1398/02/05 21:32","price":2.1435},{"date":"1398/02/05 22:08","price":2.1495},{"date":"1398/02/05 22:32","price":2.1535},{"date":"1398/02/05 23:08","price":2.136},{"date":"1398/02/05 23:32","price":2.1297}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398