کمترین: 
639.13
بیشترین: 
648.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642.63
زمان: 
2/5 23:32
قیمت گازوئیل امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 642.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 00:08","price":642.5},{"date":"1398/02/05 00:32","price":642},{"date":"1398/02/05 01:08","price":642.13},{"date":"1398/02/05 01:32","price":642.38},{"date":"1398/02/05 02:08","price":642.13},{"date":"1398/02/05 05:08","price":639.13},{"date":"1398/02/05 05:32","price":639.5},{"date":"1398/02/05 06:08","price":639.38},{"date":"1398/02/05 06:32","price":639.63},{"date":"1398/02/05 07:08","price":640.63},{"date":"1398/02/05 07:32","price":641.63},{"date":"1398/02/05 08:08","price":642},{"date":"1398/02/05 08:32","price":641.88},{"date":"1398/02/05 09:08","price":642.38},{"date":"1398/02/05 09:32","price":641.88},{"date":"1398/02/05 10:08","price":642.38},{"date":"1398/02/05 10:32","price":643.13},{"date":"1398/02/05 11:08","price":643},{"date":"1398/02/05 11:32","price":644.25},{"date":"1398/02/05 12:08","price":643.13},{"date":"1398/02/05 12:32","price":645.13},{"date":"1398/02/05 13:08","price":646.38},{"date":"1398/02/05 13:32","price":647.13},{"date":"1398/02/05 14:08","price":648},{"date":"1398/02/05 14:32","price":648.88},{"date":"1398/02/05 15:08","price":648.63},{"date":"1398/02/05 15:32","price":647.38},{"date":"1398/02/05 16:08","price":647.63},{"date":"1398/02/05 16:32","price":648.38},{"date":"1398/02/05 17:08","price":647.88},{"date":"1398/02/05 17:32","price":646.88},{"date":"1398/02/05 18:08","price":644.63},{"date":"1398/02/05 18:32","price":645.25},{"date":"1398/02/05 19:08","price":644.88},{"date":"1398/02/05 19:32","price":644.38},{"date":"1398/02/05 20:08","price":645.63},{"date":"1398/02/05 21:08","price":644.38},{"date":"1398/02/05 21:32","price":645},{"date":"1398/02/05 22:08","price":646.13},{"date":"1398/02/05 22:32","price":646.88},{"date":"1398/02/05 23:08","price":644.13},{"date":"1398/02/05 23:32","price":642.63}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398