کمترین: 
2.0877
بیشترین: 
2.115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0957
زمان: 
2/5 23:32
قیمت نفت کوره امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2.0957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 00:08","price":2.0975},{"date":"1398/02/05 00:32","price":2.0964},{"date":"1398/02/05 01:08","price":2.0959},{"date":"1398/02/05 01:32","price":2.0966},{"date":"1398/02/05 03:08","price":2.096},{"date":"1398/02/05 03:32","price":2.0953},{"date":"1398/02/05 04:08","price":2.095},{"date":"1398/02/05 04:32","price":2.0956},{"date":"1398/02/05 05:08","price":2.0877},{"date":"1398/02/05 05:32","price":2.0895},{"date":"1398/02/05 06:08","price":2.0882},{"date":"1398/02/05 06:32","price":2.0888},{"date":"1398/02/05 07:08","price":2.0918},{"date":"1398/02/05 07:32","price":2.0946},{"date":"1398/02/05 08:08","price":2.0957},{"date":"1398/02/05 09:08","price":2.0971},{"date":"1398/02/05 09:32","price":2.0957},{"date":"1398/02/05 10:08","price":2.0967},{"date":"1398/02/05 10:32","price":2.0991},{"date":"1398/02/05 11:08","price":2.098},{"date":"1398/02/05 11:32","price":2.1005},{"date":"1398/02/05 12:08","price":2.0977},{"date":"1398/02/05 12:32","price":2.1043},{"date":"1398/02/05 13:08","price":2.1088},{"date":"1398/02/05 13:32","price":2.1105},{"date":"1398/02/05 14:08","price":2.1121},{"date":"1398/02/05 14:32","price":2.115},{"date":"1398/02/05 15:08","price":2.1135},{"date":"1398/02/05 15:32","price":2.1097},{"date":"1398/02/05 16:08","price":2.1101},{"date":"1398/02/05 16:32","price":2.1125},{"date":"1398/02/05 17:08","price":2.1132},{"date":"1398/02/05 17:32","price":2.1065},{"date":"1398/02/05 18:08","price":2.1028},{"date":"1398/02/05 18:32","price":2.1032},{"date":"1398/02/05 19:08","price":2.1034},{"date":"1398/02/05 19:32","price":2.1025},{"date":"1398/02/05 20:08","price":2.1065},{"date":"1398/02/05 20:32","price":2.1058},{"date":"1398/02/05 21:08","price":2.101},{"date":"1398/02/05 21:32","price":2.1038},{"date":"1398/02/05 22:08","price":2.1069},{"date":"1398/02/05 22:32","price":2.11},{"date":"1398/02/05 23:08","price":2.1003},{"date":"1398/02/05 23:32","price":2.0957}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398