کمترین: 
74.27
بیشترین: 
75.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.27
زمان: 
2/5 23:32
قیمت نفت برنت امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 74.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 00:08","price":74.55},{"date":"1398/02/05 00:32","price":74.5},{"date":"1398/02/05 01:08","price":74.52},{"date":"1398/02/05 01:32","price":74.55},{"date":"1398/02/05 02:08","price":74.56},{"date":"1398/02/05 02:32","price":74.53},{"date":"1398/02/05 03:08","price":74.52},{"date":"1398/02/05 05:08","price":74.32},{"date":"1398/02/05 05:32","price":74.39},{"date":"1398/02/05 06:08","price":74.36},{"date":"1398/02/05 07:08","price":74.46},{"date":"1398/02/05 07:32","price":74.55},{"date":"1398/02/05 08:08","price":74.61},{"date":"1398/02/05 08:32","price":74.6},{"date":"1398/02/05 09:08","price":74.65},{"date":"1398/02/05 09:32","price":74.59},{"date":"1398/02/05 10:08","price":74.66},{"date":"1398/02/05 10:32","price":74.78},{"date":"1398/02/05 11:32","price":74.88},{"date":"1398/02/05 12:08","price":74.84},{"date":"1398/02/05 12:32","price":75.22},{"date":"1398/02/05 13:08","price":75.25},{"date":"1398/02/05 14:08","price":75.28},{"date":"1398/02/05 14:32","price":75.44},{"date":"1398/02/05 15:08","price":75.39},{"date":"1398/02/05 15:32","price":75.18},{"date":"1398/02/05 16:08","price":75.22},{"date":"1398/02/05 16:32","price":75.25},{"date":"1398/02/05 17:08","price":75.15},{"date":"1398/02/05 17:32","price":75.02},{"date":"1398/02/05 18:08","price":74.94},{"date":"1398/02/05 18:32","price":75},{"date":"1398/02/05 19:08","price":74.96},{"date":"1398/02/05 19:32","price":74.92},{"date":"1398/02/05 20:08","price":74.94},{"date":"1398/02/05 20:32","price":74.98},{"date":"1398/02/05 21:08","price":74.89},{"date":"1398/02/05 21:32","price":74.83},{"date":"1398/02/05 22:08","price":74.94},{"date":"1398/02/05 22:32","price":75},{"date":"1398/02/05 23:08","price":74.49},{"date":"1398/02/05 23:32","price":74.27}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398