کمترین: 
65.14
بیشترین: 
66.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.14
زمان: 
2/5 23:32
قیمت نفت سبک امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 65.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 00:08","price":65.83},{"date":"1398/02/05 00:32","price":65.73},{"date":"1398/02/05 01:08","price":65.72},{"date":"1398/02/05 01:32","price":65.8},{"date":"1398/02/05 02:08","price":65.78},{"date":"1398/02/05 03:08","price":65.8},{"date":"1398/02/05 03:32","price":65.73},{"date":"1398/02/05 04:32","price":65.75},{"date":"1398/02/05 05:08","price":65.6},{"date":"1398/02/05 05:32","price":65.63},{"date":"1398/02/05 06:08","price":65.58},{"date":"1398/02/05 06:32","price":65.59},{"date":"1398/02/05 07:08","price":65.69},{"date":"1398/02/05 07:32","price":65.73},{"date":"1398/02/05 08:08","price":65.8},{"date":"1398/02/05 08:32","price":65.81},{"date":"1398/02/05 09:08","price":65.85},{"date":"1398/02/05 09:32","price":65.79},{"date":"1398/02/05 10:08","price":65.84},{"date":"1398/02/05 10:32","price":65.94},{"date":"1398/02/05 11:08","price":65.91},{"date":"1398/02/05 11:32","price":65.96},{"date":"1398/02/05 12:08","price":65.85},{"date":"1398/02/05 12:32","price":66.06},{"date":"1398/02/05 13:08","price":66.03},{"date":"1398/02/05 13:32","price":66.09},{"date":"1398/02/05 14:08","price":66.11},{"date":"1398/02/05 14:32","price":66.14},{"date":"1398/02/05 15:08","price":66.17},{"date":"1398/02/05 15:32","price":66.11},{"date":"1398/02/05 16:08","price":66.18},{"date":"1398/02/05 16:32","price":66.17},{"date":"1398/02/05 17:08","price":66.06},{"date":"1398/02/05 17:32","price":65.97},{"date":"1398/02/05 18:08","price":65.75},{"date":"1398/02/05 18:32","price":65.97},{"date":"1398/02/05 19:08","price":65.84},{"date":"1398/02/05 19:32","price":65.83},{"date":"1398/02/05 20:08","price":65.81},{"date":"1398/02/05 20:32","price":65.79},{"date":"1398/02/05 21:32","price":65.75},{"date":"1398/02/05 22:08","price":65.8},{"date":"1398/02/05 23:08","price":65.28},{"date":"1398/02/05 23:32","price":65.14}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398