کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/5 23:40
قیمت dsعنوان امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 00:00","price":0},{"date":"1398/02/05 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 00:30","price":0},{"date":"1398/02/05 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 00:35","price":0},{"date":"1398/02/05 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 01:00","price":0},{"date":"1398/02/05 01:00","price":0},{"date":"1398/02/05 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 01:30","price":0},{"date":"1398/02/05 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 01:35","price":0},{"date":"1398/02/05 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 02:00","price":0},{"date":"1398/02/05 02:00","price":0},{"date":"1398/02/05 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 02:30","price":0},{"date":"1398/02/05 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 02:35","price":0},{"date":"1398/02/05 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 03:00","price":0},{"date":"1398/02/05 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 03:30","price":0},{"date":"1398/02/05 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 03:35","price":0},{"date":"1398/02/05 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 04:00","price":0},{"date":"1398/02/05 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 04:30","price":0},{"date":"1398/02/05 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 04:35","price":0},{"date":"1398/02/05 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 05:00","price":0},{"date":"1398/02/05 05:00","price":0},{"date":"1398/02/05 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 05:30","price":0},{"date":"1398/02/05 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 05:35","price":0},{"date":"1398/02/05 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 06:00","price":0},{"date":"1398/02/05 06:00","price":0},{"date":"1398/02/05 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 06:30","price":0},{"date":"1398/02/05 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 06:35","price":0},{"date":"1398/02/05 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 07:00","price":0},{"date":"1398/02/05 07:00","price":0},{"date":"1398/02/05 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 07:30","price":0},{"date":"1398/02/05 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 07:35","price":0},{"date":"1398/02/05 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 08:00","price":0},{"date":"1398/02/05 08:00","price":0},{"date":"1398/02/05 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 08:30","price":0},{"date":"1398/02/05 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 08:35","price":0},{"date":"1398/02/05 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 09:00","price":0},{"date":"1398/02/05 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 09:30","price":0},{"date":"1398/02/05 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 09:35","price":0},{"date":"1398/02/05 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 10:00","price":0},{"date":"1398/02/05 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 10:30","price":0},{"date":"1398/02/05 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 10:35","price":0},{"date":"1398/02/05 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 11:00","price":0},{"date":"1398/02/05 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 11:30","price":0},{"date":"1398/02/05 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 11:35","price":0},{"date":"1398/02/05 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 12:00","price":0},{"date":"1398/02/05 12:00","price":0},{"date":"1398/02/05 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 12:30","price":0},{"date":"1398/02/05 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 12:35","price":0},{"date":"1398/02/05 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 13:00","price":0},{"date":"1398/02/05 13:00","price":0},{"date":"1398/02/05 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 13:30","price":0},{"date":"1398/02/05 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 13:35","price":0},{"date":"1398/02/05 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 14:00","price":0},{"date":"1398/02/05 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 14:30","price":0},{"date":"1398/02/05 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 14:35","price":0},{"date":"1398/02/05 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 15:00","price":0},{"date":"1398/02/05 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 15:30","price":0},{"date":"1398/02/05 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 15:35","price":0},{"date":"1398/02/05 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 16:00","price":0},{"date":"1398/02/05 16:00","price":0},{"date":"1398/02/05 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 16:30","price":0},{"date":"1398/02/05 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 16:35","price":0},{"date":"1398/02/05 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 17:00","price":0},{"date":"1398/02/05 17:00","price":0},{"date":"1398/02/05 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 17:30","price":0},{"date":"1398/02/05 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 17:35","price":0},{"date":"1398/02/05 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 18:00","price":0},{"date":"1398/02/05 18:00","price":0},{"date":"1398/02/05 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 18:30","price":0},{"date":"1398/02/05 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 18:35","price":0},{"date":"1398/02/05 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 19:00","price":0},{"date":"1398/02/05 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 19:30","price":0},{"date":"1398/02/05 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 19:35","price":0},{"date":"1398/02/05 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 20:00","price":0},{"date":"1398/02/05 20:00","price":0},{"date":"1398/02/05 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 20:30","price":0},{"date":"1398/02/05 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 20:35","price":0},{"date":"1398/02/05 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 21:00","price":0},{"date":"1398/02/05 21:00","price":0},{"date":"1398/02/05 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 21:30","price":0},{"date":"1398/02/05 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 21:35","price":0},{"date":"1398/02/05 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 22:00","price":0},{"date":"1398/02/05 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 22:30","price":0},{"date":"1398/02/05 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 22:35","price":0},{"date":"1398/02/05 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 23:00","price":0},{"date":"1398/02/05 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 23:30","price":0},{"date":"1398/02/05 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/05 23:35","price":0},{"date":"1398/02/05 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398