کمترین: 
73.37
بیشترین: 
73.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.37
زمان: 
2/4 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 73.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 17:32","price":73.37}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399