کمترین: 
2146360
بیشترین: 
2167560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2166230
زمان: 
2/4 18:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2166230 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 13:30","price":2146360},{"date":"1398/02/04 14:00","price":2152980},{"date":"1398/02/04 15:00","price":2160930},{"date":"1398/02/04 16:00","price":2167560},{"date":"1398/02/04 17:00","price":2164910},{"date":"1398/02/04 18:00","price":2166230}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398