کمترین: 
1882500
بیشترین: 
1903500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1903500
زمان: 
2/4 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1903500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1884500},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1886500},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1882500},{"date":"1398/02/04 15:00","price":1895500},{"date":"1398/02/04 16:00","price":1884500},{"date":"1398/02/04 17:00","price":1892500},{"date":"1398/02/04 18:00","price":1896500},{"date":"1398/02/04 20:00","price":1903500}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398