کمترین: 
36699
بیشترین: 
36756
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36756
زمان: 
2/4 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 36756 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":36753},{"date":"1398/02/04 13:30","price":36702},{"date":"1398/02/04 14:00","price":36699},{"date":"1398/02/04 15:00","price":36723},{"date":"1398/02/04 16:00","price":36727},{"date":"1398/02/04 17:00","price":36732},{"date":"1398/02/04 18:00","price":36742},{"date":"1398/02/04 19:00","price":36700},{"date":"1398/02/04 20:00","price":36756}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398