کمترین: 
36073
بیشترین: 
36128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36128
زمان: 
2/4 20:00
قیمت ریال عمان امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 36128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":36125},{"date":"1398/02/04 13:30","price":36076},{"date":"1398/02/04 15:00","price":36099},{"date":"1398/02/04 17:00","price":36104},{"date":"1398/02/04 18:00","price":36115},{"date":"1398/02/04 19:00","price":36073},{"date":"1398/02/04 20:00","price":36128}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398