کمترین: 
1883000
بیشترین: 
1904000
قیمت تقلبی: 
1904000
زمان: 
2/4 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1904000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1885000},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1887000},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1883000},{"date":"1398/02/04 15:00","price":1896000},{"date":"1398/02/04 16:00","price":1885000},{"date":"1398/02/04 17:00","price":1893000},{"date":"1398/02/04 18:00","price":1897000},{"date":"1398/02/04 20:00","price":1904000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398