کمترین: 
3827
بیشترین: 
3833
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3833
زمان: 
2/4 20:00
قیمت ریال قطر امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 3833 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":3832},{"date":"1398/02/04 13:30","price":3827},{"date":"1398/02/04 15:00","price":3830},{"date":"1398/02/04 18:00","price":3832},{"date":"1398/02/04 19:00","price":3827},{"date":"1398/02/04 20:00","price":3833}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399