کمترین: 
45785
بیشترین: 
45869
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45869
زمان: 
2/4 20:00
قیمت دینار کویت امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 45869 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":45848},{"date":"1398/02/04 13:30","price":45785},{"date":"1398/02/04 15:00","price":45815},{"date":"1398/02/04 16:00","price":45818},{"date":"1398/02/04 17:00","price":45825},{"date":"1398/02/04 18:00","price":45838},{"date":"1398/02/04 19:00","price":45785},{"date":"1398/02/04 20:00","price":45869}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398