کمترین: 
1882000
بیشترین: 
1903000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1903000
زمان: 
2/4 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1903000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1884000},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1886000},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1882000},{"date":"1398/02/04 15:00","price":1895000},{"date":"1398/02/04 16:00","price":1884000},{"date":"1398/02/04 17:00","price":1892000},{"date":"1398/02/04 18:00","price":1896000},{"date":"1398/02/04 20:00","price":1903000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398