کمترین: 
8183
بیشترین: 
8211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8211
زمان: 
2/4 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 8211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":8209},{"date":"1398/02/04 13:30","price":8198},{"date":"1398/02/04 15:00","price":8204},{"date":"1398/02/04 17:00","price":8205},{"date":"1398/02/04 18:00","price":8208},{"date":"1398/02/04 19:00","price":8183},{"date":"1398/02/04 20:00","price":8211}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398