کمترین: 
1849900
بیشترین: 
1855900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1854900
زمان: 
2/4 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1854900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1851700},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1855600},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1855900},{"date":"1398/02/04 15:00","price":1854400},{"date":"1398/02/04 16:00","price":1851800},{"date":"1398/02/04 17:00","price":1855300},{"date":"1398/02/04 18:00","price":1849900},{"date":"1398/02/04 19:00","price":1853900},{"date":"1398/02/04 20:00","price":1854900}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398