کمترین: 
18012
بیشترین: 
18097
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18097
زمان: 
2/4 20:00
قیمت پوند امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 18097 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":18038},{"date":"1398/02/04 13:30","price":18012},{"date":"1398/02/04 14:00","price":18029},{"date":"1398/02/04 15:00","price":18057},{"date":"1398/02/04 16:00","price":18050},{"date":"1398/02/04 17:00","price":18066},{"date":"1398/02/04 18:00","price":18058},{"date":"1398/02/04 19:00","price":18053},{"date":"1398/02/04 20:00","price":18097}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398