کمترین: 
15693
بیشترین: 
15709
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15709
زمان: 
2/4 20:00
قیمت یورو امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 15709 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":15702},{"date":"1398/02/04 13:30","price":15704},{"date":"1398/02/04 14:00","price":15697},{"date":"1398/02/04 15:00","price":15696},{"date":"1398/02/04 16:00","price":15693},{"date":"1398/02/04 17:00","price":15703},{"date":"1398/02/04 18:00","price":15693},{"date":"1398/02/04 20:00","price":15709}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398