کمترین: 
26.88
بیشترین: 
27.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27.3
زمان: 
2/4 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 27.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 11:08","price":27.36},{"date":"1398/02/04 11:32","price":27.41},{"date":"1398/02/04 12:08","price":27.48},{"date":"1398/02/04 12:32","price":27.39},{"date":"1398/02/04 13:08","price":27.37},{"date":"1398/02/04 14:08","price":27.13},{"date":"1398/02/04 14:32","price":27.24},{"date":"1398/02/04 15:08","price":27.18},{"date":"1398/02/04 15:32","price":27.22},{"date":"1398/02/04 16:08","price":27.07},{"date":"1398/02/04 16:32","price":27.03},{"date":"1398/02/04 17:08","price":26.88},{"date":"1398/02/04 17:32","price":26.95},{"date":"1398/02/04 18:08","price":27.15},{"date":"1398/02/04 18:32","price":27.03},{"date":"1398/02/04 19:08","price":27.08},{"date":"1398/02/04 19:32","price":27.05},{"date":"1398/02/04 20:08","price":27.32},{"date":"1398/02/04 20:32","price":27.34},{"date":"1398/02/04 21:08","price":27.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399