کمترین: 
13111.6
بیشترین: 
13111.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13111.6
زمان: 
2/4 10:00
قیمت بات تایلند امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 13111.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":13111.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399