کمترین: 
10923.4
بیشترین: 
10923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.4
زمان: 
2/4 10:00
قیمت ریال عمان امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 10923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":10923.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400