کمترین: 
13806.5
بیشترین: 
13806.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13806.5
زمان: 
2/4 10:00
قیمت دینار کویت امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 13806.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":13806.5}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399