کمترین: 
5433.2
بیشترین: 
5433.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5433.2
زمان: 
2/4 10:00
قیمت پوند امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 5433.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":5433.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399