کمترین: 
4709.8
بیشترین: 
4709.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4709.8
زمان: 
2/4 10:00
قیمت یورو امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 4709.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":4709.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399