کمترین: 
642.88
بیشترین: 
647.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642.88
زمان: 
2/4 23:32
قیمت گازوئیل امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 642.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 00:32","price":647.88},{"date":"1398/02/04 01:32","price":647.5},{"date":"1398/02/04 02:08","price":647.63},{"date":"1398/02/04 05:08","price":645.63},{"date":"1398/02/04 05:32","price":646.13},{"date":"1398/02/04 06:08","price":645.63},{"date":"1398/02/04 06:32","price":645.88},{"date":"1398/02/04 07:08","price":645.38},{"date":"1398/02/04 07:32","price":645.13},{"date":"1398/02/04 08:08","price":645.63},{"date":"1398/02/04 08:32","price":645.88},{"date":"1398/02/04 09:08","price":645.63},{"date":"1398/02/04 09:32","price":645.75},{"date":"1398/02/04 10:08","price":646.13},{"date":"1398/02/04 10:32","price":646.38},{"date":"1398/02/04 11:08","price":646.13},{"date":"1398/02/04 11:32","price":645.63},{"date":"1398/02/04 12:08","price":645.88},{"date":"1398/02/04 12:32","price":645.63},{"date":"1398/02/04 13:08","price":646.88},{"date":"1398/02/04 13:32","price":645.63},{"date":"1398/02/04 14:08","price":646},{"date":"1398/02/04 14:32","price":647.38},{"date":"1398/02/04 15:08","price":646.88},{"date":"1398/02/04 15:32","price":646.38},{"date":"1398/02/04 16:08","price":645.75},{"date":"1398/02/04 16:32","price":646.63},{"date":"1398/02/04 17:08","price":646.13},{"date":"1398/02/04 17:32","price":647.38},{"date":"1398/02/04 18:08","price":647.25},{"date":"1398/02/04 18:32","price":647.63},{"date":"1398/02/04 19:08","price":646.63},{"date":"1398/02/04 19:32","price":645.13},{"date":"1398/02/04 20:08","price":644.38},{"date":"1398/02/04 20:32","price":645.38},{"date":"1398/02/04 21:08","price":644.13},{"date":"1398/02/04 22:08","price":643.38},{"date":"1398/02/04 22:32","price":643.88},{"date":"1398/02/04 23:08","price":643.38},{"date":"1398/02/04 23:32","price":642.88}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399