کمترین: 
2.497
بیشترین: 
2.524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.498
زمان: 
2/4 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2.498 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 00:08","price":2.501},{"date":"1398/02/04 00:32","price":2.499},{"date":"1398/02/04 01:08","price":2.498},{"date":"1398/02/04 01:32","price":2.497},{"date":"1398/02/04 02:08","price":2.498},{"date":"1398/02/04 03:08","price":2.501},{"date":"1398/02/04 03:32","price":2.505},{"date":"1398/02/04 04:08","price":2.506},{"date":"1398/02/04 05:08","price":2.508},{"date":"1398/02/04 05:32","price":2.507},{"date":"1398/02/04 06:08","price":2.506},{"date":"1398/02/04 07:08","price":2.503},{"date":"1398/02/04 08:32","price":2.505},{"date":"1398/02/04 09:08","price":2.506},{"date":"1398/02/04 09:32","price":2.507},{"date":"1398/02/04 10:08","price":2.51},{"date":"1398/02/04 11:32","price":2.508},{"date":"1398/02/04 12:08","price":2.506},{"date":"1398/02/04 12:32","price":2.51},{"date":"1398/02/04 13:08","price":2.511},{"date":"1398/02/04 13:32","price":2.514},{"date":"1398/02/04 14:08","price":2.512},{"date":"1398/02/04 14:32","price":2.51},{"date":"1398/02/04 15:08","price":2.518},{"date":"1398/02/04 16:08","price":2.519},{"date":"1398/02/04 16:32","price":2.524},{"date":"1398/02/04 17:08","price":2.523},{"date":"1398/02/04 17:32","price":2.514},{"date":"1398/02/04 18:08","price":2.518},{"date":"1398/02/04 18:32","price":2.515},{"date":"1398/02/04 19:08","price":2.508},{"date":"1398/02/04 19:32","price":2.502},{"date":"1398/02/04 20:08","price":2.506},{"date":"1398/02/04 20:32","price":2.502},{"date":"1398/02/04 21:08","price":2.498},{"date":"1398/02/04 22:08","price":2.505},{"date":"1398/02/04 22:32","price":2.503},{"date":"1398/02/04 23:08","price":2.499},{"date":"1398/02/04 23:32","price":2.498}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398