کمترین: 
2.1029
بیشترین: 
2.1325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1277
زمان: 
2/4 23:32
قیمت بنزین امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2.1277 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 00:08","price":2.1325},{"date":"1398/02/04 00:32","price":2.1311},{"date":"1398/02/04 01:08","price":2.132},{"date":"1398/02/04 01:32","price":2.1125},{"date":"1398/02/04 02:08","price":2.112},{"date":"1398/02/04 03:08","price":2.1095},{"date":"1398/02/04 03:32","price":2.1115},{"date":"1398/02/04 04:08","price":2.109},{"date":"1398/02/04 04:32","price":2.1085},{"date":"1398/02/04 05:08","price":2.1075},{"date":"1398/02/04 05:32","price":2.108},{"date":"1398/02/04 06:08","price":2.1065},{"date":"1398/02/04 06:32","price":2.106},{"date":"1398/02/04 07:08","price":2.1037},{"date":"1398/02/04 07:32","price":2.104},{"date":"1398/02/04 08:08","price":2.1042},{"date":"1398/02/04 08:32","price":2.1045},{"date":"1398/02/04 09:08","price":2.104},{"date":"1398/02/04 09:32","price":2.1045},{"date":"1398/02/04 10:08","price":2.1035},{"date":"1398/02/04 10:32","price":2.1082},{"date":"1398/02/04 11:08","price":2.107},{"date":"1398/02/04 11:32","price":2.1045},{"date":"1398/02/04 12:08","price":2.103},{"date":"1398/02/04 12:32","price":2.104},{"date":"1398/02/04 13:32","price":2.1045},{"date":"1398/02/04 14:08","price":2.1037},{"date":"1398/02/04 14:32","price":2.1075},{"date":"1398/02/04 15:32","price":2.1065},{"date":"1398/02/04 16:08","price":2.1029},{"date":"1398/02/04 17:08","price":2.1063},{"date":"1398/02/04 17:32","price":2.1075},{"date":"1398/02/04 18:08","price":2.1066},{"date":"1398/02/04 18:32","price":2.1095},{"date":"1398/02/04 19:08","price":2.1076},{"date":"1398/02/04 19:32","price":2.1092},{"date":"1398/02/04 20:08","price":2.1116},{"date":"1398/02/04 20:32","price":2.1168},{"date":"1398/02/04 21:08","price":2.117},{"date":"1398/02/04 21:32","price":2.1211},{"date":"1398/02/04 22:08","price":2.12},{"date":"1398/02/04 22:32","price":2.1278},{"date":"1398/02/04 23:08","price":2.13},{"date":"1398/02/04 23:32","price":2.1277}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399