کمترین: 
2.0985
بیشترین: 
2.1191
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0985
زمان: 
2/4 23:08
قیمت نفت کوره امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2.0985 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 00:08","price":2.1191},{"date":"1398/02/04 00:32","price":2.1167},{"date":"1398/02/04 01:08","price":2.1163},{"date":"1398/02/04 01:32","price":2.1143},{"date":"1398/02/04 02:08","price":2.1141},{"date":"1398/02/04 03:08","price":2.1119},{"date":"1398/02/04 03:32","price":2.112},{"date":"1398/02/04 04:08","price":2.1105},{"date":"1398/02/04 04:32","price":2.1113},{"date":"1398/02/04 05:08","price":2.1079},{"date":"1398/02/04 05:32","price":2.1097},{"date":"1398/02/04 06:08","price":2.109},{"date":"1398/02/04 06:32","price":2.1089},{"date":"1398/02/04 07:08","price":2.1071},{"date":"1398/02/04 07:32","price":2.1077},{"date":"1398/02/04 08:08","price":2.108},{"date":"1398/02/04 08:32","price":2.1085},{"date":"1398/02/04 09:08","price":2.1083},{"date":"1398/02/04 09:32","price":2.1088},{"date":"1398/02/04 10:08","price":2.109},{"date":"1398/02/04 10:32","price":2.1109},{"date":"1398/02/04 11:08","price":2.1097},{"date":"1398/02/04 11:32","price":2.1082},{"date":"1398/02/04 12:08","price":2.1086},{"date":"1398/02/04 12:32","price":2.1082},{"date":"1398/02/04 13:08","price":2.1122},{"date":"1398/02/04 13:32","price":2.1101},{"date":"1398/02/04 14:08","price":2.1106},{"date":"1398/02/04 14:32","price":2.1147},{"date":"1398/02/04 15:08","price":2.1132},{"date":"1398/02/04 15:32","price":2.1115},{"date":"1398/02/04 16:08","price":2.1093},{"date":"1398/02/04 16:32","price":2.1109},{"date":"1398/02/04 17:08","price":2.1091},{"date":"1398/02/04 17:32","price":2.1132},{"date":"1398/02/04 18:08","price":2.1133},{"date":"1398/02/04 19:08","price":2.1114},{"date":"1398/02/04 19:32","price":2.1048},{"date":"1398/02/04 20:08","price":2.1045},{"date":"1398/02/04 20:32","price":2.1071},{"date":"1398/02/04 21:08","price":2.1021},{"date":"1398/02/04 21:32","price":2.1019},{"date":"1398/02/04 22:08","price":2.1007},{"date":"1398/02/04 22:32","price":2.1023},{"date":"1398/02/04 23:08","price":2.0985}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399