کمترین: 
74.05
بیشترین: 
74.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.51
زمان: 
2/4 23:32
قیمت نفت برنت امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 74.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 00:08","price":74.58},{"date":"1398/02/04 00:32","price":74.48},{"date":"1398/02/04 01:08","price":74.52},{"date":"1398/02/04 01:32","price":74.41},{"date":"1398/02/04 02:08","price":74.37},{"date":"1398/02/04 02:32","price":74.36},{"date":"1398/02/04 05:08","price":74.11},{"date":"1398/02/04 05:32","price":74.22},{"date":"1398/02/04 06:08","price":74.16},{"date":"1398/02/04 06:32","price":74.14},{"date":"1398/02/04 07:08","price":74.09},{"date":"1398/02/04 07:32","price":74.11},{"date":"1398/02/04 08:08","price":74.1},{"date":"1398/02/04 08:32","price":74.12},{"date":"1398/02/04 09:08","price":74.11},{"date":"1398/02/04 09:32","price":74.15},{"date":"1398/02/04 10:08","price":74.16},{"date":"1398/02/04 10:32","price":74.25},{"date":"1398/02/04 11:08","price":74.19},{"date":"1398/02/04 11:32","price":74.11},{"date":"1398/02/04 12:08","price":74.14},{"date":"1398/02/04 12:32","price":74.05},{"date":"1398/02/04 13:08","price":74.22},{"date":"1398/02/04 13:32","price":74.29},{"date":"1398/02/04 14:08","price":74.28},{"date":"1398/02/04 14:32","price":74.47},{"date":"1398/02/04 15:08","price":74.44},{"date":"1398/02/04 15:32","price":74.39},{"date":"1398/02/04 16:08","price":74.37},{"date":"1398/02/04 16:32","price":74.49},{"date":"1398/02/04 17:08","price":74.52},{"date":"1398/02/04 17:32","price":74.61},{"date":"1398/02/04 18:08","price":74.59},{"date":"1398/02/04 18:32","price":74.61},{"date":"1398/02/04 19:08","price":74.48},{"date":"1398/02/04 19:32","price":74.34},{"date":"1398/02/04 20:08","price":74.36},{"date":"1398/02/04 20:32","price":74.52},{"date":"1398/02/04 21:08","price":74.44},{"date":"1398/02/04 21:32","price":74.5},{"date":"1398/02/04 22:08","price":74.42},{"date":"1398/02/04 22:32","price":74.5},{"date":"1398/02/04 23:08","price":74.61},{"date":"1398/02/04 23:32","price":74.51}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399