کمترین: 
65.78
بیشترین: 
66.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.81
زمان: 
2/4 23:32
قیمت نفت سبک امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 65.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 00:08","price":66.34},{"date":"1398/02/04 00:32","price":66.3},{"date":"1398/02/04 01:08","price":66.34},{"date":"1398/02/04 01:32","price":66.16},{"date":"1398/02/04 02:08","price":66.18},{"date":"1398/02/04 03:08","price":66.1},{"date":"1398/02/04 03:32","price":66.12},{"date":"1398/02/04 04:08","price":65.98},{"date":"1398/02/04 04:32","price":66.03},{"date":"1398/02/04 05:08","price":65.92},{"date":"1398/02/04 05:32","price":66.01},{"date":"1398/02/04 06:08","price":65.97},{"date":"1398/02/04 06:32","price":65.96},{"date":"1398/02/04 07:08","price":65.91},{"date":"1398/02/04 07:32","price":65.92},{"date":"1398/02/04 08:08","price":65.93},{"date":"1398/02/04 08:32","price":65.94},{"date":"1398/02/04 09:08","price":65.91},{"date":"1398/02/04 09:32","price":65.95},{"date":"1398/02/04 10:08","price":65.96},{"date":"1398/02/04 10:32","price":66.03},{"date":"1398/02/04 11:08","price":65.98},{"date":"1398/02/04 11:32","price":65.91},{"date":"1398/02/04 12:08","price":65.86},{"date":"1398/02/04 12:32","price":65.81},{"date":"1398/02/04 13:08","price":65.94},{"date":"1398/02/04 13:32","price":65.95},{"date":"1398/02/04 14:32","price":66.11},{"date":"1398/02/04 15:08","price":66.06},{"date":"1398/02/04 15:32","price":65.99},{"date":"1398/02/04 16:08","price":65.94},{"date":"1398/02/04 16:32","price":66.11},{"date":"1398/02/04 17:08","price":66.25},{"date":"1398/02/04 17:32","price":66.35},{"date":"1398/02/04 18:08","price":66.36},{"date":"1398/02/04 18:32","price":66.33},{"date":"1398/02/04 19:08","price":66.18},{"date":"1398/02/04 19:32","price":65.81},{"date":"1398/02/04 20:08","price":65.8},{"date":"1398/02/04 20:32","price":65.83},{"date":"1398/02/04 21:08","price":65.78},{"date":"1398/02/04 21:32","price":65.91},{"date":"1398/02/04 22:08","price":65.81},{"date":"1398/02/04 22:32","price":65.83},{"date":"1398/02/04 23:08","price":65.91},{"date":"1398/02/04 23:32","price":65.81}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399