کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/4 23:40
قیمت dsعنوان امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 00:00","price":0},{"date":"1398/02/04 00:00","price":0},{"date":"1398/02/04 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 00:30","price":0},{"date":"1398/02/04 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 00:35","price":0},{"date":"1398/02/04 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 01:00","price":0},{"date":"1398/02/04 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 01:30","price":0},{"date":"1398/02/04 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 01:35","price":0},{"date":"1398/02/04 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 02:00","price":0},{"date":"1398/02/04 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 02:30","price":0},{"date":"1398/02/04 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 02:35","price":0},{"date":"1398/02/04 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 03:00","price":0},{"date":"1398/02/04 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 03:30","price":0},{"date":"1398/02/04 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 03:35","price":0},{"date":"1398/02/04 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 04:00","price":0},{"date":"1398/02/04 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 04:30","price":0},{"date":"1398/02/04 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 04:35","price":0},{"date":"1398/02/04 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 05:00","price":0},{"date":"1398/02/04 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 05:30","price":0},{"date":"1398/02/04 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 05:35","price":0},{"date":"1398/02/04 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 06:00","price":0},{"date":"1398/02/04 06:00","price":0},{"date":"1398/02/04 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 06:30","price":0},{"date":"1398/02/04 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 06:35","price":0},{"date":"1398/02/04 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 07:00","price":0},{"date":"1398/02/04 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 07:30","price":0},{"date":"1398/02/04 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 07:35","price":0},{"date":"1398/02/04 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 08:00","price":0},{"date":"1398/02/04 08:00","price":0},{"date":"1398/02/04 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 08:30","price":0},{"date":"1398/02/04 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 08:35","price":0},{"date":"1398/02/04 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 09:00","price":0},{"date":"1398/02/04 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 09:30","price":0},{"date":"1398/02/04 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 09:35","price":0},{"date":"1398/02/04 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 10:00","price":0},{"date":"1398/02/04 10:00","price":0},{"date":"1398/02/04 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 10:30","price":0},{"date":"1398/02/04 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 10:35","price":0},{"date":"1398/02/04 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 11:00","price":0},{"date":"1398/02/04 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 11:30","price":0},{"date":"1398/02/04 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 11:35","price":0},{"date":"1398/02/04 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 12:00","price":0},{"date":"1398/02/04 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 12:30","price":0},{"date":"1398/02/04 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 12:35","price":0},{"date":"1398/02/04 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 13:30","price":0},{"date":"1398/02/04 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 13:35","price":0},{"date":"1398/02/04 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 14:00","price":0},{"date":"1398/02/04 14:00","price":0},{"date":"1398/02/04 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 14:30","price":0},{"date":"1398/02/04 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 14:35","price":0},{"date":"1398/02/04 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 15:00","price":0},{"date":"1398/02/04 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 15:30","price":0},{"date":"1398/02/04 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 15:35","price":0},{"date":"1398/02/04 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 16:00","price":0},{"date":"1398/02/04 16:00","price":0},{"date":"1398/02/04 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 16:30","price":0},{"date":"1398/02/04 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 16:35","price":0},{"date":"1398/02/04 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 17:00","price":0},{"date":"1398/02/04 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 17:30","price":0},{"date":"1398/02/04 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 17:35","price":0},{"date":"1398/02/04 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 18:00","price":0},{"date":"1398/02/04 18:00","price":0},{"date":"1398/02/04 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 18:30","price":0},{"date":"1398/02/04 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 18:35","price":0},{"date":"1398/02/04 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 19:00","price":0},{"date":"1398/02/04 19:00","price":0},{"date":"1398/02/04 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 19:30","price":0},{"date":"1398/02/04 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 19:35","price":0},{"date":"1398/02/04 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 20:00","price":0},{"date":"1398/02/04 20:00","price":0},{"date":"1398/02/04 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 20:30","price":0},{"date":"1398/02/04 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 20:35","price":0},{"date":"1398/02/04 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 21:00","price":0},{"date":"1398/02/04 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 21:30","price":0},{"date":"1398/02/04 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 21:35","price":0},{"date":"1398/02/04 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 22:00","price":0},{"date":"1398/02/04 22:00","price":0},{"date":"1398/02/04 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 22:30","price":0},{"date":"1398/02/04 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 22:35","price":0},{"date":"1398/02/04 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 23:00","price":0},{"date":"1398/02/04 23:00","price":0},{"date":"1398/02/04 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 23:30","price":0},{"date":"1398/02/04 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/04 23:35","price":0},{"date":"1398/02/04 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398