کمترین: 
35997
بیشترین: 
36478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36464
زمان: 
2/3 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 36464 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":35997},{"date":"1398/02/03 13:00","price":36018},{"date":"1398/02/03 14:00","price":36107},{"date":"1398/02/03 15:00","price":36170},{"date":"1398/02/03 16:00","price":36272},{"date":"1398/02/03 16:20","price":36301},{"date":"1398/02/03 16:23","price":36334},{"date":"1398/02/03 17:00","price":36301},{"date":"1398/02/03 18:00","price":36438},{"date":"1398/02/03 19:00","price":36478},{"date":"1398/02/03 20:00","price":36464}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399