کمترین: 
36091
بیشترین: 
36182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36096
زمان: 
2/3 20:00
قیمت ریال عمان امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 36096 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":36163},{"date":"1398/02/03 13:00","price":36182},{"date":"1398/02/03 14:00","price":36091},{"date":"1398/02/03 15:00","price":36104},{"date":"1398/02/03 16:00","price":36117},{"date":"1398/02/03 16:20","price":36107},{"date":"1398/02/03 16:23","price":36141},{"date":"1398/02/03 17:00","price":36107},{"date":"1398/02/03 18:00","price":36143},{"date":"1398/02/03 19:00","price":36109},{"date":"1398/02/03 20:00","price":36096}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399