کمترین: 
3826
بیشترین: 
3832
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3826
زمان: 
2/3 20:00
قیمت ریال قطر امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 3826 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":3830},{"date":"1398/02/03 13:00","price":3832},{"date":"1398/02/03 14:00","price":3826},{"date":"1398/02/03 15:00","price":3827},{"date":"1398/02/03 16:00","price":3829},{"date":"1398/02/03 16:20","price":3827},{"date":"1398/02/03 16:23","price":3831},{"date":"1398/02/03 17:00","price":3827},{"date":"1398/02/03 18:00","price":3831},{"date":"1398/02/03 19:00","price":3828},{"date":"1398/02/03 20:00","price":3826}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399