کمترین: 
45792
بیشترین: 
45878
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45792
زمان: 
2/3 20:00
قیمت دینار کویت امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 45792 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":45853},{"date":"1398/02/03 13:00","price":45876},{"date":"1398/02/03 14:00","price":45815},{"date":"1398/02/03 15:00","price":45832},{"date":"1398/02/03 16:00","price":45848},{"date":"1398/02/03 16:20","price":45835},{"date":"1398/02/03 16:23","price":45878},{"date":"1398/02/03 17:00","price":45835},{"date":"1398/02/03 18:00","price":45851},{"date":"1398/02/03 19:00","price":45808},{"date":"1398/02/03 20:00","price":45792}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399