کمترین: 
12458
بیشترین: 
12475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12458
زمان: 
2/3 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 12458 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":12474},{"date":"1398/02/03 13:00","price":12469},{"date":"1398/02/03 14:00","price":12470},{"date":"1398/02/03 15:00","price":12463},{"date":"1398/02/03 16:00","price":12472},{"date":"1398/02/03 16:23","price":12458},{"date":"1398/02/03 17:00","price":12475},{"date":"1398/02/03 18:00","price":12462},{"date":"1398/02/03 19:00","price":12464},{"date":"1398/02/03 20:00","price":12458}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399