کمترین: 
18055
بیشترین: 
18150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18055
زمان: 
2/3 20:00
قیمت پوند امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 18055 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":18118},{"date":"1398/02/03 13:00","price":18141},{"date":"1398/02/03 14:00","price":18118},{"date":"1398/02/03 15:00","price":18146},{"date":"1398/02/03 16:00","price":18142},{"date":"1398/02/03 16:20","price":18137},{"date":"1398/02/03 16:23","price":18150},{"date":"1398/02/03 17:00","price":18136},{"date":"1398/02/03 18:00","price":18077},{"date":"1398/02/03 19:00","price":18066},{"date":"1398/02/03 20:00","price":18055}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398