کمترین: 
1879000
بیشترین: 
1894000
قیمت تقلبی: 
1881000
زمان: 
2/3 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1881000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1894000},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1890000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1886000},{"date":"1398/02/03 15:00","price":1892000},{"date":"1398/02/03 16:00","price":1889000},{"date":"1398/02/03 16:20","price":1886000},{"date":"1398/02/03 16:23","price":1887000},{"date":"1398/02/03 17:00","price":1886000},{"date":"1398/02/03 18:00","price":1879000},{"date":"1398/02/03 19:00","price":1884000},{"date":"1398/02/03 20:00","price":1881000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399